9 2020115 Apple Daily #

AmandaNet | 18.11.2020

[url=https://appleactionews.cnwill.info/ZtbVemq6stV6cIQ/9di-n-b-n-p-ng-gu-x-n-w-n-b-o-d-o-z-m-b-n-zh-ng-w-n-2020ni-n11yu-5r-b-i-d-ng-z-x-n-c-o-sh-ng-qu-n-t-l-ng-p-n-x-ng-s-ng-du-zh-u-k-i-pi-o-n-j-zh-z-o-j-ng-ch-chu-ng-n-c-gu-j-ng-j-n-j-b-m-i-gu-wu-yu-n-gu-n-zh-c-i-y-l-ng-b-i-b-p-ng-gu-r-b-o-apple-daily-xi-ng-g-ng-x-n-w-n.html][img]https://i.ytimg.com/vi/0prB2WyrF7M/hqdefault.jpg[/img][/url]

9點半蘋果新聞報道 [url=https://appleactionews.cnwill.info/ZtbVemq6stV6cIQ/9di-n-b-n-p-ng-gu-x-n-w-n-b-o-d-o-z-m-b-n-zh-ng-w-n-2020ni-n11yu-5r-b-i-d-ng-z-x-n-c-o-sh-ng-qu-n-t-l-ng-p-n-x-ng-s-ng-du-zh-u-k-i-pi-o-n-j-zh-z-o-j-ng-ch-chu-ng-n-c-gu-j-ng-j-n-j-b-m-i-gu-wu-yu-n-gu-n-zh-c-i-y-l-ng-b-i-b-p-ng-gu-r-b-o-apple-daily-xi-ng-g-ng-x-n-w-n.html]字幕版重溫(2020年11月5日)︱拜登自信操勝券[/url] 特朗普擬興訟多州開票︱女記者遭警察闖女廁跪頸今拘捕︱美國務院關注蔡玉玲被捕︱蘋果日報 Apple Daily #香港新聞

Přidat nový příspěvek